جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
داستان کوتاه طلاق

radio Negarداستان کوتاه طلاق

داستان کوتاه جمال

radio Negarداستان کوتاه جمال

داستان عالم بی رنگ

radio Negarداستان عالم بی رنگ

داستان کوتاه راننده

radio Negarداستان کوتاه راننده

داستان روزهای طلایی

radio Negarداستان روزهای طلایی

داستان رژ آجری

radio Negarداستان رژ آجری

نمایش کوتاه تو فقط میتوانی پدرم باشی

radio negarنمایش کوتاه تو میتوانی پدرم باشی

داستان شام آخر

radio Negarداستان شام آخر

داستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

radio Negarداستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

داستان کوتاه سگ پوشالی

radio Negarداستان کوتاه سگ پوشالی

داستان کوتاه آخرین ضربه

radio Negarداستان کوتاه آخرین ضربه

داستان رویاهایم را میفروشم

radio Negarداستان رویاهایم را میفروشم

داستان کوتاه شکلات

radio Negarداستان کوتاه شکلات

داستان سرخوردگی بزرگ

radio Negarداستان سرخوردگی بزرگ

داستان کوتاه روز تولد

radio Negarداستان کوتاه روز تولد

داستان سگ ها

radio Negarداستان سگ ها ( 2پارت)

داستان شیخ صنعان و دختر ترسا

radio Negarداستان شیخ صنعان و دختر ترسا

داستان کوتاه روزی روزگاری

radio Negarداستان کوتاه روزی روزگاری

داستان کوتاه خواب عجیب

radio Negarداستان کوتاه خواب عجیب

داستان کوتاه سایه هایی در گذر

radio Negar سایه هایی در گذر