جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
داستان پینه دوز

minaesmailiporpinedoz

داستان رابطه

minaesmailiporrabete

داستان نقش بندان

minaesmailipornaghshbandan

داستان دست در دست باد

radio negarداستان دست در دست باد

داستان مرغ عشق

radio Negarداستان مرغ عشق

داستان خاکستری و نارنجی

radio Negarداستان خاکستری و نارنجی

داستان عالم بی رنگ

radio Negarداستان عالم بی رنگ

داستان روزهای طلایی

radio Negarداستان روزهای طلایی

داستان کوتاه رقص

radio Negarداستان کوتاه رقص

داستان رژ آجری

radio Negarداستان رژ آجری

نمایش کوتاه تو فقط میتوانی پدرم باشی

radio negarنمایش کوتاه تو میتوانی پدرم باشی

داستان شام آخر

radio Negarداستان شام آخر

داستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

radio Negarداستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

داستان رویاهایم را میفروشم

radio Negarداستان رویاهایم را میفروشم

داستان شنل

radio Negarداستان شنل

داستان نسیم بهاری

radio Negarداستان نسیم بهاری

داستان کوتاه شکلات

radio Negarداستان کوتاه شکلات

داستان کوتاه شکوفه های درخت پرتقال

radio Negarداستان کوتاه شکوفه های درخت پرتقال

داستان سرخوردگی بزرگ

radio Negarداستان سرخوردگی بزرگ

داستان سگ ها

radio Negarداستان سگ ها ( 2پارت)