جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
دکلمه خواهر

DeklamehSister

حاشیه نشینی

DeklamehHashieh Neshini

فاصله ها

radio negarفاصله ها

داستان کوتاه طلاق

radio Negarداستان کوتاه طلاق

میز چوبی

radio Negarمیز چوبی

پادکست راز موفقیت

radio Negarپادکست راز موفقیت

داستان عالم بی رنگ

radio Negarداستان عالم بی رنگ

داستان کوتاه راننده

radio Negarداستان کوتاه راننده

داستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

radio Negarداستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

مستند یک سال نشستن دست

radio Negarپادکست علمی

پاییز از زوال تا زایش

radio Negarدکلمه پاییز از زوال تا زایش

داستان مرغدانی

radio Negarداستان مرغدانی 5 اپیزود

عروسک من

radio Negarعروسک من

موسیقی بیکلام over meadows

Bobby Schnitzer over meadows

داستان تهدید سرگروهبان

radio Negarتهدید سرگروهبان