جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
بازخوانی یک پرونده(قاتل زنجیره ای)قسمت اول

بازخوانی یک پرونده(قاتل زنجیره ای)قسمت اول

مستند دوبله وقتی میمیریم چه اتقاقی میفته؟

radio Negarمستند دوبله وقتی میمیریم چه اتقاقی میفته؟

مستند چی میشد اگر زمان مرگمان را میدانستیم؟

radio Negarپادکست علمی

مستند یک سال نشستن دست

radio Negarپادکست علمی

بیماری هولناک گربه رقصان

radio Negarگربه رقصان

پادکست اساطیر یونان (قسمت اول)

radio Negarاساطیر یونان