جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
ادامه مطلببازخوانی یک پرونده(قاتل زنجیره ای)قسمت اول

بازخوانی یک پرونده(قاتل زنجیره ای)قسمت اول

ادامه مطلبمستند دوبله وقتی میمیریم چه اتقاقی میفته؟

radio Negarمستند دوبله وقتی میمیریم چه اتقاقی میفته؟

ادامه مطلبمستند چی میشد اگر زمان مرگمان را میدانستیم؟

radio Negarپادکست علمی

ادامه مطلبمستند یک سال نشستن دست

radio Negarپادکست علمی

ادامه مطلببیماری هولناک گربه رقصان

radio Negarگربه رقصان

ادامه مطلبپادکست اساطیر یونان (قسمت اول)

radio Negarاساطیر یونان