جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
داستان کوتاه سایه هایی در گذر

radio Negar سایه هایی در گذر

موسیقی بیکلام empty boy

Martin Czernyموسیقی بیکلام empty boy

عروسک من

radio Negarعروسک من

موسیقی بیکلام the first time

Jef Martensموسیقی بیکلام the first time

موسیقی بیکلام  wintersong

Ken Verheeckeموسیقی بیکلام wintersong

داستان صدای دور پارس سگ

radio Negarصدای دور پارس سگ

موسیقی بیکلام  white christmas

radio Negarموسیقی بیکلام white christmas

موسیقی بیکلام over meadows

Bobby Schnitzer over meadows

نامه ای به همسر پرستارم

radio Negarنامه ای به همسر پرستارم

موسیقی بیکلام elemental

Steven Gutheinzموسیقی بیکلام elemental

موسیقی بیکلام no one care

Martin Czernyموسیقی بیکلام no one care

داستان سه نقطه

radio Negarداستان سه نقطه

موسیقی بیکلام silver realms

Jonny Southardموسیقی بیکلام silver realms

موسیقی بیکلام  forgive

Ron Adelaarببخش

داستان تهدید سرگروهبان

radio Negarتهدید سرگروهبان

داستان شهرک دهکده

radio Negarداستان شهرک دهکده

داستان صدقه

radio Negarداستان صدقه

موسیقی بیکلام distraction

Hossein Khezriآهنگ بیکلام غفلت

بی خبری

radio Negarبی خبری

داستان ناگفته ها

radio Negarداستان ناگفته ها