داستان سه نقطه

radio Negarداستان سه نقطه

داستان تهدید سرگروهبان

radio Negarتهدید سرگروهبان

داستان شهرک دهکده

radio Negarداستان شهرک دهکده

داستان صدقه

radio Negarداستان صدقه

داستان ناگفته ها

radio Negarداستان ناگفته ها

داستان واقعیت

radio Negarداستان واقعیت

داستان گوشه ای از دنیا

radio Negarگوشه ای از دنیا

داستان نانوایی محل

radio Negar Local bakery

سریال صوتی D-Day ( روز دِی ) فصل اول

Audio storyD-Day

داستان صوتی کوتاه لبخند

Audio storysmile