جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
داستان رویاهایم را میفروشم

radio Negarداستان رویاهایم را میفروشم

داستان شنل

radio Negarداستان شنل

داستان نسیم بهاری

radio Negarداستان نسیم بهاری

داستان کوتاه شکلات

radio Negarداستان کوتاه شکلات

داستان کوتاه شکوفه های درخت پرتقال

radio Negarداستان کوتاه شکوفه های درخت پرتقال

داستان سرخوردگی بزرگ

radio Negarداستان سرخوردگی بزرگ

داستان کوتاه روز تولد

radio Negarداستان کوتاه روز تولد

داستان سگ ها

radio Negarداستان سگ ها ( 2پارت)

داستان شیخ صنعان و دختر ترسا

radio Negarداستان شیخ صنعان و دختر ترسا

داستان کوتاه روزی روزگاری

radio Negarداستان کوتاه روزی روزگاری

داستان شکلات

radio Negarداستان شکلات

داستان کوتاه خواب عجیب

radio Negarداستان کوتاه خواب عجیب

داستان پنج گور و پنج گورستان

radio Negarپنج گور و پنج گورستان

داستان مرغدانی

radio Negarداستان مرغدانی 5 اپیزود

داستان شرق بنفشه

radio Negarداستان شرق بنفشه

داستان کوتاه سایه هایی در گذر

radio Negar سایه هایی در گذر

داستان صدای دور پارس سگ

radio Negarصدای دور پارس سگ

داستان سه نقطه

radio Negarداستان سه نقطه

داستان تهدید سرگروهبان

radio Negarتهدید سرگروهبان

داستان شهرک دهکده

radio Negarداستان شهرک دهکده